Mer

EKENBRED

Ekbacken Enhagen Bredband Samfällighetsförening

Faktauppgifter

Ekbacken-Enhgen Bredband Samfällighetsförenings nätlängd

 

 

 

Fibernätet: Vårt områdesnät omfattar c:a 11.000m fiberkabel och är utformat som ett stjärnformat nät med nio decentraliserade spridningspunkter. Totalt är nätet indelat i tio områden.


Extern Anslutning: Vårt områdesnät är anslutet till det öppna stadsnätet i Västerås som ägs

och förvaltas av Fibra Stadsnät.


Med öppet stadsnät menas att fastighetsägaren fritt kan välja bredbandstjänster från flera konkurrerande leverantörer som har tillstånd att leverera tjänster i stadsnätet.


Förtroendevalda: Samfällighetens styrelse består av fyra ordinarie funktionärer och två suppleanter som årligen väljs på samfällighetens ordinarie årsstämma.


För att revidera samfällighetens verksamhet utser årsstämman varje år två ordinarie revisorer och två suppleanter.

Två av revisorerna är auktoriserade och arbetar normalt vid någon revisionsfirma i Västerås.


Kabelvisning

Föreningen  ska länka till kabelvisning


Samfällighetsföreningen tillhandahåller en kostnadsfri markering av bredbandsnätet (KABELVISNING/ LEDNINGSVISNING) inför planerade markarbeten.

   

För att markeringen med säkerhet skall kunna vara utförd vid önskat tillfälle

måste anmälan ske minst 10 dagar före önskad start av markarbetet.

 

Den praktiska åtgärden att utföra själva markeringen (KABELVISNING/ LEDNINGSVISNING)

har bredbandsföreningen upphandlat av Mälarenergi Stadsnät AB numera Fibra.

varför anmälan alltid skall ske till Mälarenergi AB   


För markering av VA-nätet skall Fullerö Samfällighetsförening kontaktas.

 

För markering av el-nätet skall Fibra  kontaktas

 

För markering av områdets telenät kontakta Telia


Vid akuta behov av kabel/ledningsvisning skall bredbansföreningens styrelse kontaktas.

 

 


Inom området finns förutom  fiberkabelnät även  VA och elkablar och  ibland även telekablar     förlagda  under  markytan.

Sjövattenföreningar har ledningar  nedgrävda  utan att vara registrerade hos lantmäteriet.Ditt val

Internetleverantörerna i Stadsnät erbjuder allt från 1 Mbit/s till 1000 Mbit/s. Valet är ditt. Oavsett vilken hastighet du väljer får du ett driftsäkert bredband med mycket kapacitet för pengarna. Med ett snabbt bredband blir internet roligare!ber retiacula praebet velocius et magis fun internet

Observandum

Länkar


  http://www.malarenergi.se/stadsnat


http://www.fullerosmf.se/
Gå med i föreningen du också